Adatkezelési nyilatkozat

Az Adójel Könyvelőiroda Kft

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

 

A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy részletesen rögzítse az Adójel Könyvelőiroda Kft. (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13., adószám: 11377445-2-03) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket. A szabályzat kialakításakor a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről és a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezései voltak irányadóak. Az Adójel Könyvelőiroda Kft. telefonos elérhetőségei: 0678/513-172 amely a könyveléshez tartozik és 0678/411-323 ami a bérszámfejtéshez tartozik. E-mail: info@adojelado.hu

 

Az adatgyűjtés ténye

 1. január 1.-től az irodánk felé indított beszélgetésüket rögzítjük a megújult telefonközpontunk segítségével. Erről a tényről közvetlen a hívás indítása után tájékoztatjuk Önöket. Amennyiben a tájékoztatást követően folytatja a hívást, Ön elfogadottnak tekintik azt a tényt, hogy az adott ügyintézővel folytatott beszélgetésük felvételre, és határozott ideig tartó megőrzésre kerül. A rögzített hangfelvétel egy központi tárhelyen kerül mentésre. A határozott idő lejártát követően a rögzített adatok törlésre kerülnek.

 

Jogszabályi háttér, fogalommeghatározások

A telefonbeszélgetések a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján kerülnek rögzítésre és megőrzésre.

„E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.” [1]

 1. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről és a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény

„személyes adat: bármely információ, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre vonatkozik (adatalany);

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;”[2]

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy azok helyreállítása lehetetlen legyen.

 

Az érintettek köre

Minden olyan személy érintett a telefonbeszélgetés rögzítésének tényében, akik telefonon keresztül kívánják felvenni a kapcsolatot irodánkkal.

 

Az adatgyűjtés célja

Az adatkezelés elvei

 • „az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

 

 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

 

 • az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

 

 • az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

 

 • az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.”[3]

 

Az adatkezelés időtartama

A rögzített hanganyagok, a már korábban említett központi tárhelyen kerülnek tárolásra. Az adatok tárolására meghatározott ideig van lehetőség. A .. idő elteltét követően minden egyes felvétel megsemmisítésre kerül.

 

Adatkezelők személye

Irodánk mint Adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általunk kezelt személyes adatokat az saját technikai eszközeinkkel dolgozzuk fel.

Az Adatkezelő a számára megadott személyes adatokat nem ellenőrzi.

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

„Az adatvédelmi rendelet alapján az érintettek főbb jogai:

 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés
 • azok helyesbítése
 • törlése
 • kezelésének korlátozása
 • a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás
 • az adathordozhatósághoz való jog”[4]

 

Elérhetőség amelyen a rögzített hanganyaggal kapcsolatban tájékoztatást kérhet:

Amennyiben a korábban rögzített beszélgetéséhez kíván hozzáférni, azt az alábbi módon teheti meg:

 • Kérelmét elektronikus formában, email-ként is benyújthatja felénk. Ebben az esetben az info@adojelado.hu email címre várjuk levelét.
 • Elektronikus formában lehetősége van FAX-ként is benyújtani a kérelmét. Ebben az esetben a 0678/413-172-es számra várjuk Fax küldeményét.
 • Kérelmét papír alapon, levélküldeményként is benyújthatja. Ebben az esetben levelét a következő címre küldheti: 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésére, kérelmére az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. Emailben benyújtott kérelem esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

Az adattovábbítás lehetősége

Irodánk, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden általa tárolt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására jogszabály, vagy jogerős hatósági végzés kötelez. Az Adatkezelő nem tehető felelőssé az ebből származó következmények miatt.

 

Az adatkezelési szabályzat módosítása

Irodánk fenntartja a jogot arra a lehetőségre, hogy egyoldalú döntésével a jelenlegi adatkezelési szabályzatot bármikor módosíthatja.

 

[1] a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2. § (1)

[2] 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről és a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény

[3] 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről és a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény

[4] https://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html